ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες στις πεζοπορικές-ορειβατικές δραστηριότητες του ΠΟΣ Κέρκυρας αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις δραστηριότητες αυτές οι οποίες έχουν γνωστοποιηθεί με την αίτηση εγγραφής τους και είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

1. Στις πεζοπορίες συμμετέχουν ενήλικα άτομα που είναι καλά στην υγεία τους και σε καλή φυσική κατάσταση. Όλοι συμμετέχουν με δική τους ευθύνη. Οι ανήλικοι συνοδεύονται υποχρεωτικά από τουλάχιστον έναν γονέα ή κηδεμόνα, ο οποίος φέρνει και την ευθύνη για αυτούς.

2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν τις απαιτήσεις και την επικινδυνότητα των εγχειρημάτων στα οποία θα συμμετάσχουν, και να αναλαμβάνουν ατομικά την ευθύνη για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών και για την ασφάλειά τους, αποδεχόμενοι τους κινδύνους που ενέχει η συμμετοχή τους σε αυτές.

3. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, την εμπειρία και τον ρουχισμό που απαιτείται για την εκάστοτε διαδρομή στην όποια θα επιλέξουν να συμμετάσχουν, να είναι κατάλληλα εξοπλισμένοι και να γνωρίζουν τη χρήση του εξοπλισμού τους. Επίσης πρέπει να έχουν την ευθύνη της ενημέρωσής τους για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και για τον επικείμενο χρόνο διεξαγωγής της πεζοπορίας – ανάβασης. Η συμμετοχή τους προϋποθέτει παραίτηση από κάθε απαίτησή τους, τόσο κατά του συλλόγου όσο και κατά του εκάστοτε συντονιστή της δραστηριότητας στην οποία θα συμμετάσχουν, σε περίπτωση ατυχήματος.

4. Όλοι οφείλουν να τηρούν τις ώρες αναχώρησης και συγκέντρωσης όπως ορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα της κάθε εξόρμησης.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

5. Για δραστηριότητες εντός Κέρκυρας, και εφόσον δεν γίνεται οργανωμένη μετάβαση με λεωφορείο, δεν απαιτείται προηγούμενη δήλωση συμμετοχής και οι συμμετέχοντες μπορούν να μεταβούν απευθείας στα προκαθορισμένα σημεία συνάντησης με δικά τους μέσα.

6. Για τις λοιπές δραστηριότητες εκτός Κερκύρας, απαιτείται η δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με τις πληροφορίες και οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Π.Ο.Σ. Κέρκυρας. Στις Πεζοπορίες εκτός Κέρκυρας μπορούν να λαμβάνουν μέρος μόμο τα μέλη.

7. Τα τηλέφωνα των αρχηγών κάθε δραστηριότητας θα αναφέρονται ρητά στις σχετικές ανακοινώσεις για παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων. Δεν θα γίνονται τηλεφωνικές κρατήσεις σε αυτούς τους αριθμούς.

8. Εγγραφές θα γίνονται δεκτές μόνο τις ημέρες και τις ώρες λειτουργίας των γραφείων, είτε με επιτόπια παρουσία για όλους είτε τηλεφωνικά για τα μέλη.

9. Δεν θα γίνονται δεκτές κρατήσεις μέσω μηνυμάτων και social media.

10. Δήλωση συμμετοχής σημαίνει αποδοχή του κόστους της εκδρομής. Δυνατότητα ακύρωσης υπάρχει μέχρι την Παρασκευή το βράδυ στις 20.00. πριν την δραστηριότητα. Μετά από αυτό το χρονικό σημείο η ακύρωση θα σημαίνει και χρέωση του μέλους με το αντίτιμο της συμμετοχής, εφόσον δεν υπάρξει δυνατότητα διάθεσης της θέσης του/της από σχετική λίστα αναμονής.

11. Μόλις συμπληρωθεί ο αριθμός των συμμετοχών, ανοίγει λίστα αναμονής.

12. Ο/Η αρχηγός, μόλις συμβεί το 11, υποχρεούται να ζητήσει από τα μέλη -που δεν έχουν καταβάλει το αντίτιμο της συμμετοχής τους- ρητή επιβεβαίωση αυτής. Εάν η απάντηση τους είναι καταφατική, τότε αυτόματα αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής του κόστους συμμετοχής κατόπιν συνεννόησης τους με τον/την αρχηγό. Σε περίπτωση που δεσμευθούν και δεν ανταποκριθούν, τότε:
α) ο/η αρχηγός ενημερώνει το Δ.Σ. και
β) το μέλος ΔΕΝ θα μπορεί πλέον να λάβει μέρος σε μελλοντικές εξορμήσεις του Συλλόγου εάν προηγουμένως δεν τακτοποιήσει την οικονομική του δέσμευση- εκκρεμότητα.

13. Σε ορισμένες δραστηριότητες δύναται να ορίζεται ειδική τιμή για τα μέλη του συλλόγου. Η ειδική τιμή αφορά τα μέλη τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο.

ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΟΥ

14. Ο/Η αρχηγός της εκδρομής είναι υπεύθυνος/η για την διοργάνωση της και τα μέλη που συμμετέχουν οφείλουν να υπακούν στις εντολές του/της.

15. Ο αρχηγός έχει το δικαίωμα ανάθεσης αρμοδιοτήτων και σε άλλα μέλη της ομάδας κατά την κρίση του και με την σύμφωνη γνώμη τους.

16. Μόνο ο αρχηγός έχει δικαίωμα να τροποποιήσει το πρόγραμμα της εκδρομής, όταν η τροποποίηση υπαγορεύεται από τις καιρικές συνθήκες, την κατάσταση των δρόμων, την ασφάλεια της ομάδας και παρόμοιες περιστάσεις. Εάν ο αρχηγός κρίνει πως κάποιοι παράγοντες δεν συντελούν στην ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση της πεζοπορίας, μπορεί και να την ακυρώσει ολόκληρη ή το υπόλοιπο της. Η απόφασή του γίνεται άμεσα δεκτή από όλους και δεν αποτελεί αντικείμενο συζήτησης.

17. Ο αρχηγός της εκδρομής ή της ανάβασης έχει το αναφαίρετο δικαίωμα να αποκλείσει τη συμμετοχή ενός μέλους σε πορεία όταν κρίνει πως αυτός δεν είναι κατάλληλα εξοπλισμένος ή ικανός να συμμετέχει και παράλληλα όταν κρίνει ότι η συμμετοχή κάποιου θα θέσει σε κίνδυνο και την υπόλοιπη ομάδα.

18. Σε κάθε περίπτωση, ο/η αρχηγός έχει την αποκλειστική ευθύνη της πεζοπορίας και η μη τήρηση των κανονισμών καθιστά αυτόν/ην υπόλογο απέναντι στο Σύλλογο.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΕΖΟΠΟΡΙΕΣ

19. Κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας όλοι οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ακολουθούν κατά γράμμα τις οδηγίες του αρχηγού και να είναι συνεργάσιμοι. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να βρίσκεται μπροστά από τον αρχηγό, Κανένας δεν έχει δικαίωμα να παρακάμπτει τον αρχηγό και να προβεί σε ενέργειες ή και δηλώσεις που είναι αντίθετες προς τις αρχές του Συλλόγου ή τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα.

20. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενημερώνουν τον/την αρχηγό για κάθε ενέργειά τους, όπως αποχώρηση από την ομάδα, μη συμμετοχή σε πορεία κλπ. και να λαμβάνουν την άδεια του για να προβούν σε αυτές.

21. Τα μέλη της ομάδας πρέπει να είναι έτοιμα να συμβιβαστούν, ώστε να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στους στόχους και τις ικανότητες όλης της ομάδας. Κανένα μέλος της ομάδας δεν πρέπει να εγκαταλείπεται μόνο του πίσω.

22. Όσοι συμμετέχουν πρέπει να είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν τους άλλους στην περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ατυχήματος. Η βοήθεια προς κάποιον που κινδυνεύει έχει την απόλυτη προτεραιότητα απέναντι σε οποιονδήποτε άλλο στόχο. Όλοι πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να παρέχουν στα άτομα που έχουν ανάγκη όλη τη δυνατή υποστήριξη που χρειάζονται, χωρίς όμως να θέσουν αδικαιολόγητα τον εαυτό τους σε κίνδυνο.

23. Η ελευθερία της πρόσβασης στην φύση είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Ασκούμε τις δραστηριότητες μας στην ύπαιθρο δείχνοντας ευαισθησία προς το περιβάλλον και είμαστε προπομποί για την προστασία της φύσης. Σεβόμαστε τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της άγριας φύσης και ζωής και φροντίζουμε να τηρούνται οι κανονισμοί και από τους συντρόφους μας. Μεταφέρουμε τα απορρίματά μας, αλλά και προσπαθούμε να συλλέξουμε όσα άφησαν οι άλλοι πίσω τους.