ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄: ΙΔΡΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την 30-8-2017 ιδρύθηκε στην Κέρκυρα Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την αρχική επωνυμία “ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ”. Το Καταστατικό του Σωματείου Εγκρίθηκε με τν 42/2017 Διάταξη του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας και καταχωρήθηκε στα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας την 18-12-2017 με αριθμό μητρώου 1.442.

Με την από 8-2-2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε η μετατροπή του Συλλόγου σε Αθλητικό Σωματείο, η εναρμόνιση του καταστατικού με τον αθλητικό νόμο και η κωδικοποίηση του.

Ο Σύλλογος έχει έδρα το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, αποτελεί αθλητικό Σωματείο και νομικό πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διέπεται από τις διατάξεις του ΑΚ περί σωματείων και του Ν. 2725/1999 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα.

Η Επωνυμία του Συλλόγου είναι “ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ” και θα αποκαλείται στη συνέχεια για συντομία ως “Σύλλογος”, και η λειτουργία του διέπεται από το παρόν καταστατικό.

Ο Σύλλογος έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και η λειτουργία του διέπεται μόνο από τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και από τη σχετική νομοθεσία των αθλητικών σωματείων. Επέμβαση άλλου σωματείου, ανεξάρτητα από βαθμό, στην αυτονομία του Συλλόγου και χωρίς διάταξη που να παρέχει τέτοια ευχέρεια δε γίνεται αποδεκτή, ως ανίσχυρη, και απορρίπτεται υποχρεωτικά από τη Διοίκηση του Συλλόγου.

Το σωματείο έχει περιοριστικά και μόνο τους σκοπούς που αναγράφονται στο παρόν καταστατικό και απαγορεύεται απόλυτα κάθε παρέκκλιση απ’ αυτούς, χωρίς την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού. Για την ίδρυση και νέων κλάδων άθλησης ή κατάργησης υφισταμένων απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού. Απαγορεύεται ιδιαίτερα η ανάμιξή του σε πολιτικές εκδηλώσεις.

Ο Σύλλογος για κάθε κλάδο άθλησης που καλλιεργεί, δικαιούται να ζητήσει την παροχή ειδικής αθλητικής αναγνώρισης. Η ειδική αθλητική αναγνώριση χορηγείται, ύστερα από αίτηση του συλλόγου, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ή άλλου από αυτό εξουσιοδοτημένου οργάνου της κεντρικής ή της περιφερειακής διοίκησης.

Σκοπός του συλλόγου είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες. Επίσης σκοπός του Συλλόγου είναι η συστηματική καλλιέργεια και διάδοση όλων των μορφών της πεζοπορίας, της ορειβασίας, της αναρρίχησης και γενικότερα των ορεινών αθλημάτων, η φροντίδα αναπτύξεως αυτών, καθώς επίσης η προστασία και ανάπτυξη του Ελληνικού ορεινού χώρου και περιβάλλοντος και διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς αυτόν.

Στόχοι του Συλλόγου είναι:

 1. Η μέριμνα για την καλλιέργεια, ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση της ορειβασίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις, όπως αναβάσεις, ορεινή πεζοπορία, αναρρίχηση βράχου, αλπινισμός και αναβάσεις υπερύψηλων βουνών και γενικά χειμερινών αθλημάτων.
 2. Η μέριμνα για την ανάπτυξη, εξύψωση και διάδοση του αθλήματος του ορειβατικού σκι.
 3. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση του αθλήματος της αγωνιστικής αναρρίχησης.
 4. Η μέριμνα για την ανάπτυξη και διάδοση αθλημάτων και δραστηριοτήτων σχετιζομένων µε τα βουνά και την ορεινή φύση.
 5. Η ενίσχυση κάθε άλλης εκδήλωσης που έχει σχέση µε την πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη, καθώς επίσης και η διάδοση αλλά και διάσωση της λαογραφικής παράδοσης του τόπου.
 6. Η προστασία του ελληνικού ορεινού χώρου και φυσικού περιβάλλοντος και η διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς αυτόν.
 7. Η ενεργός εμπλοκή του σε θέματα προστασίας της ορεινής φύσης και του περιβάλλοντος γενικότερα, είτε αυτόνομα, είτε σε συνεργασία µε άλλους οργανισμούς, σωματεία και αρμόδιους φορείς για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
 8. Η ευρύτερη διάδοση των γνώσεων (εκδόσεις, διαλέξεις, προβολές, εκθέσεις, δημοσιεύσεις, εκπομπές κ.ά.), των σχετικών µε την ορειβασία και την πεζοπορία, τα αθλήματα, τα βουνά και την ορεινή φύση γενικότερα.
 9. Η ανάπτυξη του πεζοπορικού τουρισμού.
 10. Η συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών/αθλητριών του για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες και προγράμματα ανάπτυξης των ως άνω αθλημάτων και όσων άλλων αθλημάτων αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου.
 11. Η καλλιέργεια και ανάπτυξη του αθλητισμού στο πλαίσιο του φίλαθλου πνεύματος και των κανόνων που απορρέουν από την Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, και τους κανονισμούς των οικείων ομοσπονδιών.
 12. Η διάδοση των αθλητικών ιδεωδών και γενικώς των πολιτιστικών αξιών της καθημερινής ζωής.
 13. Η προσέλκυση των νέων στον αθλητισμό για τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας τους και την αρμονική και σύμμετρη ανάπτυξη των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων τους.
 14. Η καλλιέργεια του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ τους.
 15. Η άθληση ατόμων με ειδικές ανάγκες και
 16. γενικότερα η κοινωνική και πολιτιστική διαπαιδαγώγηση της νεολαίας.
 1. Για την επιτυχία και την πραγμάτωση των σκοπών του Συλλόγου ιδρύονται γυμναστήρια, καταφύγια, καθώς και κάθε είδους ασκητήρια και λοιπές εγκαταστάσεις. Διατηρείται δε η λειτουργία των εξής αγωνιστικών τµηµάτων: α. ορειβασίας , β. πεζοπορίας, γ. αναρρίχησης, δ. χιονοδρομίας
  Ίδρυση άλλων αγωνιστικών τµηµάτων γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και µε την ίδια απόφαση ιδρύεται αξίωμα εφόρου του ιδρυόμενου αγωνιστικού τμήματος, το οποίο καταλαμβάνει ο τιμώμενος µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η δε κατάργηση λειτουργούντος γίνεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
 2. Οργανώνει µε την επιμέλεια και την φροντίδα του αρμοδίου τεχνικού του οργάνου αναβάσεις/αναρριχήσεις και άλλες συναφείς εκδηλώσεις σε ελληνικά και ξένα βουνά.
 3. Δημιουργεί κέντρα και σχολές για την βελτίωση της τεχνικής των µελών του στην ορειβασία και τα χειμερινά αθλήματα και για την κατάρτιση των τεχνικών στελεχών τους.
 4. Διατηρεί εντευκτήριο προς συνάντηση και επικοινωνία των μελών του, καθώς και βιβλιοθήκη.
 5. Δημιουργεί, κατασκευάζει και συντηρεί κάθε είδους ορεινές εγκαταστάσεις, (μονοπάτια, καταφύγια, περίπτερα κλπ) που εξυπηρετούν τους σκοπούς του και επιµελείται την εύρυθµη λειτουργία του.
 6. Ενθαρρύνει, καθοδηγεί και παρέχει την συμπαράσταση και την βοήθειά του για την κατάρτιση μελετών ορθολογικής οργανώσεως του ορεινού χώρου και για την εκτέλεση, από δημόσιες αρχές και ιδιώτες, έργων εξυπηρετούντων τους σκοπούς του, εφ’ όσον δεν θίγουν τον ορεινό χώρο και το περιβάλλον γενικότερα.
 7. Εκδίδει περιοδικά και άλλα δημοσιεύματα, εξυπηρετούντα τους σκοπούς του.
 8. Συμβάλλει µε κάθε τρόπο στην γνωριμία του ελληνικού ορεινού χώρου στο ευρύτερο κοινό, µε την μελέτη και περιγραφή των μορφών της χλωρίδας και της πανίδας του.
 9. Μεριμνά για την μορφωτική και πολιτιστική ανάπτυξη των µελών του.
 10. Διοργανώνει ή συμμετέχει σε κινήσεις και προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος, αυτόνομα ή σε συνεργασία µε άλλους οργανισμούς, σωματεία, αρχές για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
 11. Διοργανώνει τακτικά πεζοπορίες και άλλες δραστηριότητες εντός της Περιφερειακής Ενότητας της Κέρκυρας.
 12. Μεριμνά για την παρέμβαση σε θέματα που αφορούν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
 13. Μεριμνά για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των μονοπατιών αλλά και στη δημιουργία νέων μονοπατιών που βρίσκονται εντός της Περιφερειακής Ενότητας της Κέρκυρας.
 14. Οργανώνει δενδροφυτεύσεις και φροντίζει για την καθαριότητα του περιβάλλοντος και των ακτών.
 15. Συνεργάζεται με όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σε προγράμματα σχετικά με την πεζοπορία-ορειβασία που οργανώνονται από αυτούς ή αναλαμβάνει την πραγματοποίησή τους.
 16. Σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του Νόµου, ο Σύλλογος δύναται να καταστεί µέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας-Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.) και κάθε υπερκείμενης δευτεροβάθμιας οργάνωσης, µε τις προϋποθέσεις του νόμου.
 17. Η διοργάνωση αγώνων όσων αθλημάτων αποφασίσει το διοικητικό συμβούλιο του Σωματείου και η συμμετοχή κατ’ άθλημα, σύμφωνα με ειδικά προγράμματα, σε φιλικούς αγώνες, σε κύπελλα, σε τοπικά, περιφερειακά, πανελλήνια και διεθνή πρωταθλήματα και σε οιουσδήποτε άλλους αγώνες σύμφωνα με τα προγράμματα και τους κανονισμούς των οικείων αθλητικών ομοσπονδιών.
 18. Η πραγματοποίηση σχετικών διαβημάτων στις αρμόδιες Δημόσιες, Νομαρχιακές και Δημοτικές Αρχές.
 19. Η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας μεταξύ των ημεδαπών σωματείων, Ομοσπονδιών, Δημοσίων, Αθλητικών και λοιπών Αρχών του κράτους, καθώς και λοιπών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της προαγωγής των ιδεωδών του αθλητισμού.
 20. Κάθε άλλο νόμιμο και θεμιτό μέσο που θα αποσκοπεί στην προαγωγή και στην ανάπτυξη του αθλητισμού και του πολιτισμού την υλοποίηση εν γένει των σκοπών του Συλλόγου.

Το σήμα και η σφραγίδα του συλλόγου φέρει τις λέξεις ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΣΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ). Το σήμα και η σφραγίδα φέρουν στρογγυλό σχήμα και εντός του κύκλου εκτός της επωνυμίας του Συλλόγου έχει σχεδιαστεί το νησί της Κέρκυρας, βουνά και θάλασσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ως µέλη του Συλλόγου γίνονται δεκτοί όλοι όσοι αγαπούν πραγματικά το βουνό, τη φύση και όσοι επιδίδονται στην ορειβασία, την πεζοπορία και στα καλλιεργούμενα από τον Σύλλογο αθλήματα.

 1. Οι ενδιαφερόμενοι για να εγγραφούν πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
  1. Να έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του παρόντος Καταστατικού.
  2. Να έχουν συμπληρώσει το 18ό έτος της ηλικίας τους.
  3. Για την εγγραφή, απαιτείται αίτηση του ενδιαφερομένου στο διοικητικό συμβούλιο, συνοδευμένη από πρόταση δύο µελών του Συλλόγου και έγκριση του συμβουλίου που παρέχεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών και με τους περιορισμούς του άρθρου 2, 2 του Ν. 2725/99 και στην εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.
 2. Δεν μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του Συλλόγου τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/99 και στην εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία. β. Δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του Δ. Σ. τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 2725/99 και στην εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.
 3. Όλα τα µέλη πληρώνουν ετήσια συνδρομή προς το Σύλλογο.
 4. Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των µελών, προτείνεται από το Δ.Σ. και επικυρώνεται ή τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση.
 5. Η ετήσια συνδρομή είναι δυνατόν να καταβάλλεται και σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις, εάν αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και επικυρωθεί ή τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση.
 6. Δεν απαιτείται η πρόταση της προηγούμενης παραγράφου προκειμένου περί εγγραφής αθλητών στο Σωματείο, στο οποίο ανήκουν, και οι οποίοι έχουν επιτύχει πρώτη έως όγδοη νίκη σε ολυμπιακούς αγώνες ή παγκόσμια ή πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πρώτη έως τρίτη νίκη σε μεσογειακούς και σε βαλκανικούς αγώνες ή πρώτη έως τρίτη νίκη σε πανελλήνιους αγώνες.
 7. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές του οικείου κλάδου άθλησης δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας διαιτητή, εν ενεργεία ή μη, και η συμμετοχή του σε αρχαιρεσίες του Συλλόγου, για την ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης, διαχείρισης ή εκπροσώπησης, πριν από την παρέλευση τριών πλήρων ετών από τη διαγραφή του από τα μητρώα του συνδέσμου διαιτητών στον οποίο ανήκε. Η ημερομηνία διαγραφής του πιστοποιείται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του Προέδρου του συνδέσμου, η οποία πρέπει να συνοδεύει την υποβολή της υποψηφιότητας. Η κατά παράβαση της διάταξης αυτής συμμετοχή σε αρχαιρεσίες του Σωματείου και η τυχόν εκλογή είναι αυτοδίκαια άκυρες. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
 8. Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές, κριτές, χρονομέτρες και όσοι άλλοι συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ατομικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων, μπορούν να είναι μέλη του αθλητικού σωματείου που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, δεν επιτρέπεται όμως να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της ελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
 9. Αθλητής μπορεί να εγγραφεί ως μέλος στο Σύλλογο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος καταστατικού, ένα (1) τουλάχιστον έτος μετά την τελευταία συμμετοχή του σε επίσημο αθλητικό αγώνα. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκριση της.
 10. Κατ’ εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της ορειβασίας και αναρρίχησης και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη στο σύλλογο εφόσον τούτο καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης και να μετέχουν στο Δ.Σ. και στα άλλα όργανα αυτού, υπερκείμενων ενώσεων ή της αθλητικής ομοσπονδίας, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους.
 11. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του Συλλόγου το προσωπικό του Συλλόγου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το Σύλλογο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα. Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αθλητικών ειδών, δεν επιτρέπεται να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή της εξελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου ούτε να είναι αντιπρόσωποι του σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες. Η απαγόρευση αυτή ισχύει επίσης για όσους διατηρούν πρακτορεία προγνωστικών για αγώνες κάθε είδους, καθώς και για τις συζύγους, τα τέκνα και τους γονείς τους, άλλο μόνο για σωματεία που καλλιεργούν το άθλημα, οι αγώνες του οποίου περιλαμβάνονται στα δελτία προγνωστικών αγώνων που διακινεί το πρακτορείο.
 12. Γενικά δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου όποιος στο πρόσωπο του συντρέχουν τα κωλύματα που προβλέπει η εκάστοτε ισχύουσα αθλητική νομοθεσία.

Τα μέλη έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το Σύλλογο αφού υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση και έχουν εξοφλήσει τις υποχρεώσεις προς τον σύλλογο.

Παύουν να είναι µέλη του Συλλόγου:

   1. Όσοι καθυστερούν την συνδρομή τους του προηγουμένου σωματειακού έτους και δεν την κατέβαλαν έως την 31ην Ιανουαρίου του επομένου έτους. Διαγράφονται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται αφού τους υπενθυμιστεί εγγράφως οι διατάξεις του άρθρου αυτού και περάσει δε άπρακτος τουλάχιστον ένας μήνας από την έγγραφη αυτή ειδοποίηση. Για μέλη που η διαμονή τους είναι άγνωστη, δεν χρειάζεται παρόμοια ειδοποίησης. Με απόφαση του Δ.Σ. επανεγγράφονται αφού καταβάλλουν τα οφειλόμενα.
   2. Όσοι διαγραφούν για σπουδαίο λόγο, µε απόφαση της Γ.Σ.
   3. Όσοι αποχώρησαν µε αίτησή τους.
   4. Όσοι ενεργούν εναντίον των σκοπών, των συμφερόντων και του κύρους του συλλόγου, οι οποίοι και διαγράφονται από την Γ.Σ., ύστερα από πρόταση του Δ.Σ.
   5. Όσοι διαγραφούν ύστερα από απόφαση των αρμοδίων πειθαρχικών οργάνων σύμφωνα µε τη διαδικασία του παρόντος καταστατικού.

Τα µέλη του Συλλόγου έχουν την υποχρέωση :

 1. Να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού που τους αφορούν, καθώς και τους κανονισμούς που διέπουν της δραστηριότητες που συμμετέχουν και την εκάστοτε αθλητική νομοθεσία που ισχύει..
 2. Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου που τους αφορούν για την πρόοδο και την πραγμάτωση του σκοπού του.
 3. Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να λαμβάνουν μέρος σε εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.
 4. Να εκπληρώνουν κανονικά και έγκαιρα τις οικονομικές ή οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις τους προς τον Σύλλογο.
 5. Να συμπεριφέρονται µε κοσμιότητα σ’ όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου.
 6. Να συμπεριφέρονται µε κοσμιότητα στα καταφύγια, στο βουνό, στους αθλητικούς χώρους, καθώς και στις εκδηλώσεις (αθλητικές, αγωνιστικές, κοινωνικές) που διοργανώνει ή συμμετέχει ο Σύλλογος και να τηρούν τις αρχές του φιλάθλου πνεύματος και των παραδόσεων του αθλητισμού.
 7. Να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου και να µην προβαίνουν σε πράξεις που βλάπτουν τα συμφέροντά του.
 8. Οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις των αθλητών – αθλητριών καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει, καθώς και από τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας.

Τα µέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα :

 1. Να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε εκδήλωση του Συλλόγου.
 2. Τα µέλη του Συλλόγου, εκτός από τα ιδρυτικά, μετά από την πάροδο ενός (1) έτους από την εγγραφή τους, αποκτούν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου.
 3. Να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον έχουν εκπληρώσει τις έναντι του συλλόγου ταμειακές τους υποχρεώσεις και είχαν ορειβατική-αθλητική δραστηριότητα στο προ της συνέλευσης έτος.
 4. Να θέτουν υποψηφιότητα για τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου, µόνο τα µέλη (φυσικά πρόσωπα), που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, εφόσον δεν αποκλείονται από τις διατάξεις κάποιου νόμου ή του παρόντος Καταστατικού.
 5. Να υποβάλλουν όταν το κρίνουν χρήσιμο, έγγραφες προτάσεις, γνώμες και εισηγήσεις ως και τα τυχόν παράπονά τους, προς τα αρμόδια όργανα του Συλλόγου.
 6. Τα πάσης φύσεως δικαιώματα των αθλητών – αθλητριών καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή τροποποιείται και ισχύει, καθώς και από τους κανονισμούς της οικείας Ομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΠΟΡΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ

 1. Η περιουσία του Συλλόγου δεν επιτρέπεται οπωσδήποτε να αποτελέσει αντικείμενο ανάμειξής του σε κερδοσκοπική επιχείρηση.
 2. Την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου αποτελούν όλα όσα βρίσκονται στην κατοχή του σήμερα, καθώς και όσα στο μέλλον προσφερθούν σε αυτόν ή όσα αποκτηθούν ή δημιουργηθούν από αυτόν.
 3. Η περιουσία του Συλλόγου δεν μπορεί να διατεθεί ή να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπει το Καταστατικό του.
 1. Πόροι του Συλλόγου προέρχονται από:
  1. συνδρομές των µελών του καθώς επίσης και από προσφερόμενα από µέλη ποσά.
  2. πρόσοδοι από την περιουσία του Συλλόγου.
  3. πωλήσεις εκδόσεων και υλικού του Συλλόγου.
  4. έσοδα από εορτές και οργανωμένες εκδηλώσεις του Συλλόγου.
  5. κρατικές, δημοτικές και άλλες επιχορηγήσεις νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις στο Σύλλογο.
  6. έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές φυσικών ή νομικών προσώπων εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον γίνουν δεκτές από το Δ.Σ. και δεν περιέχουν όρους που είναι αντίθετοι προς τους σκοπούς του Συλλόγου και όπως ορίζει ο Νόμος.
  7. τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που δυνητικά θα καλλιεργεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή ο Σύλλογος έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας , όπως εκάστοτε ισχύει. Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του Συλλόγου.
 2. Απαγορεύεται ο Σύλλογος να δέχεται ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο ν’ αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας αυτού, πλην της ακίνητης περιουσίας για την οποία αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου ενεργείται κάθε χρόνο από την εκλεγμένη από τη Γενική Συνέλευση, Εξελεγκτική Επιτροπή, όπως το παρόν Καταστατικό ορίζει, αφορά δε όλα τα πραγματοποιηθέντα έσοδα και τις πηγές τους, καθώς και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες.

Ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός κάθε σωματειακού έτους, καθώς και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στην Γενική Συνέλευση των µελών του Συλλόγου. Το σωματειακό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

 1. Τα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου είναι :
  I. Η Γενική Συνέλευση των µελών.
  II. Το Διοικητικό Συμβούλιο.
  III. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο.
  IV. Η Εξελεγκτική Επιτροπή.
 2. Τα πρόσωπα που συγκροτούν το Διοικητικό Συμβούλιο, το Πειθαρχικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν έχουν δικαίωμα σε αντιμισθία. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν, το δε αξίωμά τους θεωρείται τιμητικό. Επιτρέπεται, όμως, να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής, όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά οποιασδήποτε υπηρεσίας στο Σύλλογο.
 3. Απαγορεύεται να είναι µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου, άτομα που δεν είναι µέλη του ή µέλη του που δεν έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

I. Η Γενική Συνέλευση

 1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησης του Συλλόγου. Αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον Σύλλογο και για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητά της, ειδική διάταξη νόμου ή για το οποίο δεν προβλέπεται άλλο αρμόδιο όργανο. Αποφάσεις για θέματα που δεν αναγράφονται στην πρόσκληση είναι άκυρες.
 2. Συγκαλείται και συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του Συλλόγου, µία φορά το χρόνο, εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους (ή αργότερα και µόνο για λόγους ανωτέρας βίας).
 3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται στις περιπτώσεις που προβλέπει το Καταστατικό, ή όσες φορές κρίνει αναγκαίο το Διοικητικό Συμβούλιο ή όταν ζητηθεί από το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει µελών που έχουν το δικαίωμα ψήφου, µε γραπτή αίτησή τους (που υπογράφουν όλα τα µέλη που τη ζητούν), στην οποία αναγράφουν και τα προς συζήτηση θέματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται, όταν υποβληθεί η σχετική αίτηση, να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση σε τριάντα (30) ημέρες µε θέματα αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Σε περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση, τότε αυτή συγκαλείται µε άδεια του Δικαστηρίου, σύμφωνα µε το νόμο και µε πρώτο θέμα της την ανάκληση της εκλογής του Δ.Σ.
 4. Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη), στην οποία αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν, καθώς και η διενέργεια αρχαιρεσιών (όταν πρόκειται να γίνουν), ο τόπος, η ημερομηνία, η ημέρα και η ακριβής ώρα έναρξής της , γίνεται εγγράφως και στέλνεται ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά σε όλα τα µέλη τουλάχιστον τριάντα (30) μέρες πριν.
 1. Στις Γενικές Συνελεύσεις συμμετέχουν και ψηφίζουν τα µέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου και ψηφίζουν αυτοπροσώπως.
 2. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία και αποφασίζει νόμιμα, όταν στην έναρξη και στη διάρκεια των εργασιών της παρευρίσκονται τουλάχιστον τα μισά συν ένα (δηλαδή 50% +1) ταμειακά εντάξει µέλη που έχουν το δικαίωμα ψήφου. Ταμειακά εντάξει θεωρούνται τα µέλη που έχουν πληρώσει τη συνδρομή του χρόνου που διανύεται κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης.
 3. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Συνέλευση ή αν διακόψει τις εργασίες της από έλλειψη απαρτίας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου (εκτός της περίπτωσης που διακόπτει για να συνεχίσει τις εργασίες της την επόμενη ημέρα), συνέρχεται δεύτερη, χωρίς νέα πρόσκληση και δημοσίευση, την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, µε τα ίδια ακριβώς θέματα και αποφασίζει νόμιμα µε οποιονδήποτε αριθμό παρόντων και ταμειακά εντάξει µελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 4. Η απαρτία της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνεται από το Γραμματέα του ∆.Σ., πριν την έναρξη των εργασιών, µε βάση κατάσταση των µελών στην οποία αναφέρονται και υπογράφουν οι εκπρόσωποι των προσερχόμενων µελών , ενώ σηµειώνονται τα µέλη που δεν είναι ταμειακά εντάξει ή δεν έχουν δικαίωνα ψήφου. Ο Γραμματέας του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης διαπιστώνει την απαρτία της Συνέλευσης και κατά τη διάρκεια των εργασιών της. Ένσταση απαρτίας μπορεί να υποβληθεί στον Πρόεδρο της Συνέλευσης σε οποιοδήποτε σημείο των εργασιών της, η οποία και εξετάζεται αμέσως.
 5. Οι διάφορες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται, όταν δεν ορίζει αλλιώς το Καταστατικό, µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακά εντάξει µελών που έχουν το δικαίωμα ψήφου. Η ψηφοφορία για τα διάφορα θέματα (κάθε µέλος δικαιούται μιας ψήφου) γίνεται ή µε ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας ή μυστική µε ψηφοδέλτια, ανάλογα µε την εκάστοτε απόφαση του Προεδρείου της Συνέλευσης, εκτός των περιπτώσεων που σαφώς ορίζει το Καταστατικό και όταν η απαρτία κατά την ψηφοφορία είναι διαπιστωμένη.
 6. Όταν ζητηθεί (εγγράφως ή προφορικά) από το ένα πέμπτο (1/5) των ταμειακά εντάξει παρευρισκόντων µελών που έχουν το δικαίωμα ψήφου, η ανάκληση εκλογής του ∆.Σ., ή η απόρριψη του απολογισμού πεπραγμένων ή η απόρριψη του οικονομικού απολογισμού και της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής, η απόφαση λαμβάνεται µε μυστική ψηφοφορία.
 1. Με την έναρξη των εργασιών και όταν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση εκλέγει από τα µέλη της το Προεδρείο της και την Εφορευτική Επιτροπή της (όταν πρόκειται να γίνουν αρχαιρεσίες), µε ανάταση του χεριού και επίδειξη του δελτίου ψηφοφορίας. Το Προεδρείο αποτελείται από τρία (3) µέλη, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Γραμματέα.
  α. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, επιμελείται την τήρηση της Ημερήσιας Διάταξης, δίνει το λόγο σε αυτούς που το ζητούν (κατά σειρά προτεραιότητας), φροντίζει για την ευπρεπή εξέλιξη της Γενικής Συνέλευσης και διακόπτει προσωρινά τη συνεδρίαση σε περίπτωση διατάραξης της τάξης και της ηρεμίας ή οριστικά σε περίπτωση µη ύπαρξης απαρτίας ή άλλου σοβαρού λόγου.
  β. Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζει χρονικά περιθώρια ομιλιών που εγκρίνει η Συνέλευση και διακόπτει αν οι ομιλητές είναι εκτός θέματος ή έχουν ξεπεράσει τον οριζόμενο χρόνο ομιλίας.
  γ. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Προέδρου της Συνέλευσης ή αποχώρησής του, τις εργασίες της συνεχίζει ο Αντιπρόεδρος αυτής µε τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα του Προέδρου.
  δ. Για την τήρηση των πρακτικών της Συνέλευσης υπεύθυνος είναι ο Γραμματέας αυτής.
 2. Σε περίπτωση ισοψηφίας κατά τη λήψη μιας απόφασης επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας τότε η πρόταση ή το θέμα θεωρείται ότι απορρίφθηκε ή δεν συζητήθηκε.
 3. Τα αποτελέσματα των διαφόρων ψηφοφοριών (υπέρ, κατά, λευκά) καταγράφονται στα πρακτικά της Συνέλευσης.
 4. Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται από το Προεδρείο της και επικυρώνονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του υφιστάμενου, κατά την έναρξη της Συνέλευσης, Δ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο όργανο του Συλλόγου που ασκεί εποπτεία και έλεγχο στα όργανα διοίκησής της, στα πλαίσια του παρόντος Καταστατικού, του Αστικού Κώδικα και των νόμων:

 1. εκλέγει ανά δύο χρόνια τα όργανα της διοίκησης του Συλλόγου (τα µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Πειθαρχικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής) και τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και τους εκπροσώπους του Συλλόγου στις Γενικές Συνελεύσεις των υπερκειμένων αθλητικών Οργανώσεων, Ενώσεων και Ομοσπονδιών και τους αναπληρωτές τους, ελέγχει τη δράση τους, ασκεί πειθαρχικό έλεγχο στους ανωτέρω και δικαιούται να τους παύει για σπουδαίο λόγο.
 2. εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό πεπραγμένων, τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή του ∆.Σ. ή όχι από τις ευθύνες. Αν απορρίψει τον απολογισμό πεπραγμένων του ∆.Σ. ή τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, τότε αποφασίζει και ορίζει διενέργεια αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέων οργάνων.
 3. επικυρώνει ή τροποποιεί τα δικαιώματα εγγραφής, την ετήσια συνδρομή των µελών και αν θα καταβάλλεται σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις η συνδρομή που εισηγείται το Δ.Σ.
 4. επικυρώνει ή τροποποιεί τις μειωμένες συνδρομές για ειδικές ομάδες προσώπων που εισηγείται το Δ.Σ.
 5. αποφασίζει για την αποβολή µέλους από τον Σύλλογο, ύστερα µε σχετική εισήγηση του ∆.Σ.
 6. επικυρώνει, εγκρίνει, τροποποιεί ή απορρίπτει εισηγήσεις του ∆.Σ. για ειδικά θέματα, όπως ειδικές βραβεύσεις και διακρίσεις ατόμων, ένταξη νέων αθλημάτων στο Σύλλογο, ειδικές αθλοθεσίες κλπ.
 7. εγκρίνει την τροποποίηση του Καταστατικού που εισηγείται το Δ.Σ. ή συμπληρώνει αυτό, όπως τα σχετικά άρθρα του και ο νόμος ορίζουν.
 8. εγκρίνει την τροποποίηση ή συμπληρώνει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς του Συλλόγου και των αθλημάτων του.
 9. αποφασίζει για τη διάλυση ή τη μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου, όπως τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού και ο νόμος ορίζουν. Για την μεταβολή του σκοπού του Συλλόγου πρέπει να συναινέσουν όλα τα µέλη. Οι απόντες συναινούν εγγράφως.
 1. Στην προ των αρχαιρεσιών τακτική Γενική Συνέλευση εκλέγονται µε φανερή ψηφοφορία δύο µέλη, εκτός Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης, για την Εφορευτική Επιτροπή, µε σκοπό τη διενέργεια αρχαιρεσιών, μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης, για ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 2. Ίδια διαδικασία ακολουθείται και στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις που συγκαλούνται για διενέργεια αρχαιρεσιών, προς ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου ή Εξελεγκτικής Επιτροπής, όταν µία τακτική Γενική Συνέλευση απορρίψει τον απολογισμό πεπραγμένων του Δ.Σ., ή τον οικονομικό απολογισμό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής ή όταν ο αριθμός των µελών του υφιστάμενου Δ.Σ. πέσει κάτω από τα δύο τρίτα (2/3), δηλαδή κάτω από 4 µέλη και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλοι οι αναπληρωματικοί.
 1. Δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης, το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου καταρτίζει και δημοσιεύει κατάλογο των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψηφού. Η δημοσίευση του ανωτέρω καταλόγου πραγματοποιείται με την τοιχοκόλλησή του στον πίνακα ανακοινώσεων ή, σε περίπτωση μη υπάρξεως τέτοιου πίνακα, σε άλλο εμφανές και ελεύθερα προσβάσιμο για τα μέλη σημείο των γραφείων ή των εγκαταστάσεων του σωματείου. Για την ανωτέρω τοιχοκόλληση συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το σωματείο διατηρεί ιστότοπο, η δημοσίευση του καταλόγου γίνεται και με την ηλεκτρονική ανάρτηση του στον οικείο ιστότοπο. Κάθε μέλος του σωματείου έχει δικαίωμα να υποβάλει έγγραφες αντιρήσεις κατά του καταλόγου, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (3) ημερών από τη δημοσίευση του. Το διοικητικό συμβούλιο αποφασίζει οριστικά επί των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, το αργότερο έως και δύο (2) πλήρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα διαξαγωγής της γενικής συνέλευσης και, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες αντιρρήσεις γίνουν δεκτές ως βάσιμες, τροποποιεί αναλόγως τον κατάλογο. Ο τροποποιημένος κατάλογος των μελών που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δημοσιεύεται με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, το αργότερο έως και την προηγούμενη ημέρα της διεξαγωγής της.
 2. Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορούν να δηλωθούν στον Γραμματέα του Συλλόγου, μέχρι και μια ημέρα πριν την ημέρα των εκλογών, από όσους θέλουν και έχουν αυτό το δικαίωµα, καθώς και τις προϋποθέσεις, σύµφωνα µε το Καταστατικό και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία.
 3. Δικαίωµα υποψηφιότητας και εκλογής για τα όργανα του Συλλόγου έχουν µόνο µέλη, εφόσον έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται, έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος και καταθέτουν αίτηση-δήλωση για την υποψηφιότητά τους.
 4. Οι υποψήφιοι μετέχουν στις αρχαιρεσίες µε διαφορετικά για κάθε όργανο (Δ.Σ. – Ε.Ε. – Π.Σ.) ψηφοδέλτια. Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός των υποψηφίων πρέπει να είναι τουλάχιστον όσα και τα συνολικά εκλεγόμενα µέλη εκάστου οργάνου.
 5. Ο Γραμματέας οφείλει πριν από την καθορισθείσα ώρα της ψηφοφορίας να ανακηρύξει τους υποψήφιους για κάθε όργανο και να εκτυπώσει τα σχετικά ψηφοδέλτια. Τα ψηφοδέλτια εκτυπώνονται ενιαία και κάτω από την επικεφαλίδα του κάθε οργάνου αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά.
 6. Δεν επιτρέπεται η εκλογή των ιδίων προσώπων σε περισσότερα από ένα όργανα ή θέσεις.
 7. Απαγορεύεται να μετέχουν στα όργανα διοίκησης και λειτουργίας του Συλλόγου (Δ.Σ. – Ε.Ε. – Π.Σ.), άτομα που δεν είναι µέλη (όπως αναφέρονται στο άρθρο 17 παρ. γ’ του παρόντος), µέλη που δεν έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και τα άτομα, όπως αναφέρονται στο άρθρο 11 του παρόντος καταστατικού, καθώς και κάθε άλλη κατηγορία ή περίπτωση που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
 8. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικού σωματείου διεξάγονται με ενιαία ψηφοδέλτια υποψηφίων προέδρων και συμβούλων. Τα ψηφοδέλτια διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα. Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται, με αλφαβητική σείρα, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων. Στο δεύτερο τμήμα, αναγράφονται, επίσης με αλφαβητική σειρά, τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων συμβούλων. Ο εκλογέας ψηφίζει τον υποψήφιο πρόεδρο και τους υποψήφιους συμβούλους της προτίμησής του με σταυρό που σημειώνει παραπλεύρως του ονοματεπώνυμου τους. Ο εκλογέας σταυροδοτεί με έναν (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησης του και δικαιούται να σταυροδοτήσει υποψήφιους συμβούλους μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό των σταυρών προτίμησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός σε κάθε περίπτωση στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα. Η εκλογή γίνεται κατά τη σειρά των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι. Υποψήφιος πρόεδρος που κατά την πρώτη ψηφοφορία λαμβάνει ποσοστό ψήφων τουλάχιστον εικοσί πέντε τοις εκατό (25%) των έγκυρων ψηφοδελτίων, εκλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, καταλαμβάνοντας τη θέση του υποψηφίου συμβούλου που εκλέγεται έχοντας λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων υποψηφίων προέδρων, ο πρόεδρος εκλέγεται με τη διαδικασία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των υποψηφίων συμβούλων, εφόσον πρόκειται για ισοψηφήσαντες που έχουν λάβει τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, η τελική κατάταξη γίνεται με κλήρωση ενώπιον της εφορευτικής επιτροπής. Ο αριθμός των υποψηφίων από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των προς εκλογή θέσεων, συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου. Αν κατά τον υπολογισμό που γίνεται με βάση το πραναφερθέν κλάσμα προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα.
 1. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει ώστε οι αρχαιρεσίες να διεξάγονται µε τάξη, σύμφωνα µε τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που υποβάλλεται.
 2. Οι αρχαιρεσίες γίνονται ανά διετία, µε μυστική ψηφοφορία και η απαιτούμενη απαρτία για τη διεξαγωγή τους είναι όμοια µε την απαρτία της προηγηθείσας Γενικής Συνέλευσης, κατά την οποία εκλέχτηκε η Εφορευτική Επιτροπή. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.
 3. Η εκλογή των υποψηφίων γίνεται µε σταυρούς προτίμησης που σηµειώνονται στην αρχή των ονομάτων των υποψηφίων. Ο συνολικός αριθμός των σταυρών σε κάθε ψηφοδέλτιο μπορεί να ανέρχεται μέχρι τον εκάστοτε συνολικό αριθμό των τακτικών µελών εκάστου οργάνου.
 4. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης, που γίνεται μετά το τέλος της ψηφοφορίας.
 5. Εκλέγονται οι υποψήφιοι (τακτικοί και αναπληρωματικοί) όλων των οργάνων (∆. Σ.- Ε. Ε.- Π. Σ.) που συγκέντρωσαν (στα έγκυρα ψηφοδέλτια) την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 6. Η εφορευτική Επιτροπή έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο (Μητρώο µελών, αποδείξεις πληρωμής συνδρομών, αιτήσεις εγγραφής, αποφάσεις Δ.Σ. κλπ) από το Δ.Σ. για την ενημέρωσή της και την καλύτερη διεξαγωγή των εργασιών της και κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων.
 7. Για τακτικά µέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι επτά (7) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας και για αναπληρωματικά µέλη οι αμέσως δύο (2) επόμενοι. Για τακτικά µέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι και για αναπληρωματικό µέλος ο αμέσως επόμενος. Για τακτικά µέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκλέγονται οι τρεις (3) πρώτοι και για αναπληρωματικό µέλος ο αμέσως επόμενος. Σε περίπτωση ισοψηφίας στην τελευταία θέση, είτε για τακτικά µέλη, είτε για αναπληρωματικά, γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή.
 8. Οι αρχαιρεσίες για τα όργανα του αθλητικού συλλόγου, καθώς και για την εκλογή των αντιπροσώπων του συλλόγου σε υπερκείμενες αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες διεξάγονται από τριμελή εφορευτική επιτροπή, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικαστικός αντιπρόσωπος. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται, ύστερα από αίτηση του συλλόγου, δικηγόρος από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει ο σύλλογος. Τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται από το σώμα της Γ.Σ. Μέλος της μπορεί να είναι οποιοδήποτε ταμειακά τακτοποιημένο μέλος του Συλλόγου, πλην των υποψηφίων για τα όργανα διοίκησης του Συλλόγου. Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής πλην του Πρόεδρου γίνεται με ανάταση χειρός. Εκλέγονται τα μέλη που θα συγκεντρώσουν κατά σειρά τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων των παρισταμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων για το ποιος θα συμμετάσχει στην Εφορευτική Επιτροπή. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι αρμόδια για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών, την διαλογή των ψήφων και την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Δικαίωμα να εκλεγούν στα όργανα του σωματείου ή αντιπρόσωποι αυτού στις υπερκείμενες αθλητικές οργανώσεις, ενώσεις και ομοσπονδίες, έχουν μόνο τα μέλη του σωματείου που ασκούν δικαίωμα ψήφου κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Ν 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Νόμου 4603/2019 όπως εκάστοτε ισχύει και του άρθρου 22 του παρόντος.

Το εκλογικό υλικό, δηλαδή η κατάσταση των ταμειακά εντάξει µελών, το πρακτικό της ψηφοφορίας και της ανακήρυξης των εκλεγμένων, ο πίνακας διαλογής, τυχόν ενστάσεις µε τις σχετικές αποφάσεις, τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι, καθώς και κάθε άλλο σχετικό υλικό, παραδίδονται µε απόδειξη παραλαβής και παράδοσης στο Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου που αποχωρεί. Σε περίπτωση απουσίας του ή οποιουδήποτε κωλύματος, η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την ασφαλή φύλαξη όλου του σχετικού υλικού, μέχρι να παραδοθεί στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο.

II. Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου είναι διετής (2). Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο το Δ.Σ. δεν εξαντλήσει τη θητεία για την οποία εκλέχτηκε, το νέο Δ.Σ. που θα εκλεγεί έχει θητεία µόνο για το υπόλοιπο της θητείας του προηγουμένου. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες πριν λήξει η θητεία του, να προκηρύξει αρχαιρεσίες για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται κατά την σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, αποτελείται από επτά (7) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά µέλη.
 3. Τα µέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία.
 4. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την εκλογή του, το Δ.Σ. µε φροντίδα του Συμβούλου που πλειοψήφησε ή σε περίπτωση κωλύματος του από τον δεύτερο κατά σειρά Σύμβουλο κ.ο.κ., συνέρχεται στην πρώτη συνεδρίασή του και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας από τα µέλη του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και τρία (3) μέλη. Ανακατανομή των αξιωμάτων αυτών επιτρέπεται πάντοτε μέχρι την λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
 5. Η εκλογή των µελών (θέσεων) του Δ.Σ. γίνεται από τα νεοεκλεγέντα µέλη µε ψηφοφορία. Εκλέγονται στις αντίστοιχες θέσεις τα µέλη εκείνα που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους για τη συγκεκριμένη θέση. Σε περίπτωση ισοψηφίας σε µία ή περισσότερες θέσεις γίνεται επαναληπτική ή επαναληπτικές ψηφοφορίες. Εάν έχει εκλεγεί ο Πρόεδρος τότε, σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας για κάποια θέση, ο Πρόεδρος, λόγω του δικαιώματος που του παρέχεται, εκδηλώνει φανερά την προτίµησή του.
 6. Η θητεία του Δ.Σ. αρχίζει από την ανακήρυξη της εκλογής του από την Εφορευτική Επιτροπή, η δε ουσιαστική άσκηση των καθηκόντων του µε την παραλαβή της Διοίκησης από το απερχόμενο Δ.Σ. µε πρωτόκολλο, που επιβάλλεται να γίνει μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση και την εκλογή των µελών του νέου Δ.Σ.
 7. Το ∆.Σ. που αποχωρεί, παραδίδει στο νέο Δ.Σ. τις σφραγίδες του συλλόγου, όλα τα σχετικά βιβλία του Λογιστηρίου και της Γραμματείας, τα διάφορα αρχεία, το ταμείο, καθώς και κάθε άλλο περιουσιακό στοιχείο του Συλλόγου, όπως καταγράφονται στα οικεία βιβλία. Για την παράδοση και παραλαβή συντάσσεται πρακτικό που καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφεται από τους Προέδρους, τους Γραμματείς και τους Ταμίες και των δύο Δ.Σ. (παλιού και νέου).
 8. Η θητεία του Δ.Σ. λήγει µε την απαλλαγή του από την προ των αρχαιρεσιών συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση. Διατηρεί, όμως, τις αρμοδιότητές του μέχρι την παράδοση στο νέο Δ.Σ. για τη διεκπεραίωση µόνο των τρεχόντων ζητημάτων του συλλόγου, χωρίς να παίρνει αποφάσεις που να δεσμεύουν το νέο Δ.Σ., εκτός των περιπτώσεων άμεσης προτεραιότητας.
 9. Μέλος ή µέλη του Δ.Σ. που παραιτούνται ή απουσιάζουν αδικαιολόγητα από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις, αντικαθίστανται, μετά από έγγραφη σχετική ειδοποίησή τους, από τα αναπληρωματικά µέλη, κατά σειρά επιτυχίας.
 10. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αλλάξει κατά τη διάρκεια της θητείας του, όταν αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας ή ο Ταμίας ή όταν γίνεται αναπλήρωση αποχωρήσαντος ή αποχωρησάντων µελών ή όταν το ζητήσουν τα δύο τρίτα (2/3) των τακτικών µελών του ή για κάποιον άλλο ιδιαίτερο λόγο (π.χ. μετά από τροποποίηση του Καταστατικού) και μετά από εισήγηση του Προέδρου.
 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει υποχρεωτικά µία φορά το μήνα σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα του Συλλόγου και έκτακτα όταν υπάρχει ανάγκη και πάντοτε μετά από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου και του Γραμματέα, όπου αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν και τα οποία γνωστοποιούνται έγκαιρα σε όλα τα µέλη. Έκτακτα μπορεί να συγκληθεί και όταν το ζητήσουν το ένα τρίτο (1/3) των µελών του, µε έγγραφο που κοινοποιείται σε όλα τα µέλη του Δ.Σ., όπου θα αναγράφεται το θέμα ή τα θέματα που θα συζητηθούν. Στην περίπτωση αυτή, το Δ.Σ. πρέπει να συγκληθεί υποχρεωτικά μέσα σε επτά (7) ημέρες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν συγκληθεί, τότε συγκαλείται σύμφωνα µε το νόμο.
 2. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) µέλη. Δεν επιτρέπεται σε ένα µέλος να εξουσιοδοτεί άλλο για εκπροσώπησή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
 3. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
 4. Η ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα γίνεται μετά το άκουσμα όλων των απόψεων. Απαγορεύεται, δηλαδή, η ψηφοφορία ταυτόχρονα µε τη διατύπωση της άποψης κάθε µέλους. Δεν επιτρέπεται σε κανένα µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να µην ψηφίζει. Πρέπει να παίρνει θέση σε όλες τις αποφάσεις.
 5. Η ψηφοφορία για ένα θέμα μπορεί να είναι μυστική (µε ψηφοδέλτια), εάν το θελήσει ο προεδρεύων της συνεδρίασης ή το απαιτήσει το ένα τρίτο (1/3) των παρόντων µελών.
 6. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. που λαμβάνονται νόμιμα δεσμεύουν όλα τα τακτικά µέλη του, έστω και αν απουσίαζαν, διαφώνησαν ή µμειοψήφησαν ή δεν πήραν θέση κατά τη λήψη τους.
 7. Για θέμα που έχει ήδη αποφασίσει το Δ.Σ. και δεν έχει αρχίσει ακόμη η υλοποίηση της απόφασης, μπορεί να ξανασυζητηθεί και να ληφθεί νέα απόφαση, εάν το ζητήσουν εγγράφως το ένα τρίτο (1/3) των µελών του.
 8. Για τις συνεδριάσεις κρατούνται λεπτομερή πρακτικά (θέματα, αποφάσεις, διαφωνίες, κ.ά.) που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα, γνωστοποιούνται στα µέλη του Δ.Σ.. Σε περίπτωση µη επικύρωσης, θα καταγράφονται αιτιολογημένες οι διαφωνίες ή οι τυχόν παρατηρήσεις από τα ίδια τα µέλη.
 9. Στις συνεδριάσεις μπορούν να παραβρεθούν και τα τακτικά μέλη του συλλόγου αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει πάνω σε όλα τα θέματα που αφορούν την διοίκηση, την διαχείριση και γενικά την λειτουργία του Συλλόγου για την επίτευξη των σκοπών του, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του παρόντος Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

  1. Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν σε αυτές.
  2. Εισηγείται στην Γ.Σ. για την τροποποίηση του καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου.
  3. Εισηγείται στην Γ.Σ. τη διαδικασία ίδρυσης νέων κλάδων άθλησης ή κατάργησης υφισταμένων, όπως ισχύει σύμφωνα µε την ισχύουσα νομοθεσία και συντάσσει κανονισμό των ιδρυομένων αθλητικών τμημάτων, αφορώντα τα αθλητικά αυτά τμήματα και φροντίζει να τα εντάσσει στις αντίστοιχες αθλητικές ομοσπονδίες.
  4. Θέτει σε εφαρμογή τις αποφάσεις της Γ.Σ. και εποπτεύει την εκτέλεσή τους.
  5. Αναθέτει έκτακτα καθήκοντα και αρμοδιότητες στα µέλη του Δ.Σ.
  6. Από την πρώτη μετά την εκλογή του συνεδρία και αφού καταρτιστεί σε σώμα το Δ.Σ., μπορεί να προβαίνει στην συγκρότηση των επιτροπών που κρίνει χρήσιμες για το έργο του. Τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των επιτροπών καθορίζονται από τις αποφάσεις συγκρότησής τους.
  7. Δικαιούται να ορίσει έναν ή περισσότερους ειδικούς Εφόρους από τα τακτικά µέλη ή να καταρτίζει επιτροπές, ή ομάδες εργασίας, στις οποίες ν’ αναθέτει την φροντίδα ορισμένων από τους σκοπούς του Συλλόγου.
  8. Αποφασίζει την εγγραφή νέων µελών, σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.
  9. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του συλλόγου πλην της ακίνητης περιουσίας, για την οποία αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γενική Συνέλευση.
  10. Αντιπροσωπεύει το Σύλλογο στα Δικαστήρια ή και εξώδικα.
  11. Διορίζει τεχνικούς συμβούλους των διαφόρων αθλητικών τµηµάτων του από τα µέλη του Συλλόγου ή και µε ειδική σύμβαση µε µη µέλη του Συλλόγου µε αμοιβή ή χωρίς αμοιβή.
  12. Αναθέτει αρμοδιότητες σε µέλη ή µη µέλη του Συλλόγου και συγκροτεί επιτροπές για την εξυπηρέτηση ορισμένων ειδικών σκοπών, µη αντικειμένων στις διατάξεις του παρόντος.
  13. Συνάπτει συμβάσεις µε φυσικά ή νομικά πρόσωπα για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου µε αμοιβή
  14. Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας για θέματα σχετικά µε τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Συλλόγου.
  15. Μεριμνά για την ανάπτυξη και υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του Συλλόγου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 του Καταστατικού.
  16. Αποφασίζει για την αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονομιών, κληροδοτημάτων, καθώς και κάθε άλλης προσφοράς ή πρότασης
  17. Παραπέμπει στο Πειθαρχικό Συμβούλιο υποθέσεις που χρήζουν, σύμφωνα µε την άποψή του, επιβολή ποινής.
  18. Συντάσσει απολογισμό πεπραγμένων και οικονομικό απολογισμό, τα οποία υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.
  19. Αποφασίζει για την εκχώρηση των δικαιωμάτων χρήσης ή για τη διαχείριση των εγκαταστάσεων του Συλλόγου σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
  20. Γενικά παίρνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου και την εύρυθμη λειτουργία του.

Ο Πρόεδρος:

 1. Συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.
 2. Διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα, τα οποία επιλέγει ο ίδιος ή του υποβάλλονται από τα άλλα µέλη του Δ.Σ. και υπογράφει τα πρακτικά αυτών και όλα τα έγγραφα. Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται διαδοχικά από τον Αντιπρόεδρο ή από άλλο µέλος του Δ.Σ. που ορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Μαζί µε τον Γραμματέα εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε δημόσια υπηρεσία ή αρχή, δικαστική, διοικητική ή άλλη ή και εξώδικα, καθώς και ενώπιον κάθε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου. Η δικαστική εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί µε απόφαση του ∆.Σ. σε Νομικό Σύμβουλο. 4. Προγραμματίζει και ασκεί τις δημόσιες σχέσεις του συλλόγου, όπως εκφράζονται από την εκάστοτε πολιτική της.
 4. Ασκεί εποπτεία σε όλα τα πεδία δράσης του Συλλόγου, δίνοντας λύσεις και κατευθύνσεις όταν απαιτείται και εποπτεύει την ταμειακή κατάσταση του Συλλόγου.
 5. Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Λαµβάνει γνώση της εισερχόμενης αλληλογραφίας, καθώς και κάθε άλλου θέματος που αφορά τον σύλλογο ή τις δραστηριότητές της.
 7. Συμμετέχει στην Επιτροπή Εκδόσεων του Συλλόγου.
 8. Έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε όλες τις Επιτροπές και τις Ομάδες Εργασίας.

Ο Αντιπρόεδρος:

 1. Αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε όλες του τις αρμοδιότητες, όταν αυτός κωλύεται, και τον αντικαθιστά όταν απουσιάζει, µε τα ίδια δικαιώματα και καθήκοντα.
 2. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.

Ο Γραμματέας:

 1. Συγκαλεί το Δ.Σ. µε τον Πρόεδρο.
 2. Διενεργεί την αλληλογραφία και φυλάσσει τα αρχεία και όλα τα βιβλία του συλλόγου.
 3. Εκπροσωπεί, μαζί µε τον Πρόεδρο, τον Συλλόγου στις προς τα έξω σχέσεις του μετά τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς επίσης και ενώπιον του Δημοσίου και των ∆ικαστικών Αρχών. Η δικαστική εκπροσώπηση μπορεί να ανατεθεί µε απόφαση του Δ.Σ. και σε άλλο µέλος του Δ.Σ. ή σε Νοµικό Σύμβουλο.
 4. Συντονίζει τις εργασίες των συμβούλων, προσυπογράφει από κοινού µε τον Πρόεδρο τα πρακτικά του Δ.Σ. και όλα τα έγγραφα.
 5. Συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου σε συνεργασία µε τα άλλα µέλη του Δ.Σ. τον απολογισμό των πεπραγμένων και τον υποβάλλει στο Γ.Σ. στην ετήσια Συνεδρίαση για έγκριση.
 6. Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται.
 7. Τον Γραμματέα σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει µέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από το Δ.Σ.
 8. Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για τις διοικητικές δραστηριότητες του Συλλόγου, τις ανάγκες και τα προβλήματα στον τομέα του, καθώς και για την υλοποίηση ή όχι των αποφάσεων που έχουν ληφθεί και εισηγείται σχετικά.
 9. Δημιουργεί και διατηρεί αρχεία σχετικά µε την ακίνητη περιουσία του συλλόγου.

Ο Ταµίας:

 1. Ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή µε βάση την εντολή του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του και φροντίζει για την εύρυθµη λειτουργία του.
 2. Διαχειρίζεται το ταµείο του Συλλόγου και υποχρεούται να καταθέτει σε Τράπεζα, επιλογής του Δ.Σ., στο όνομα του συλλόγου, τα ποσά που υπερβαίνουν το οριζόμενο από το ∆.Σ. ποσό.
 3. Ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για την οικονομική διαχείριση και την κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει στο τέλος κάθε χρόνου τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ.
 4. Φυλάσσει το περιεχόμενο του ταµείου, τα χρηματόγραφα, τα αποδεικτικά έγγραφα και άλλα σχετικά έγγραφα.
 5. Αναλαμβάνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ.
 6. Εάν ο ταμίας απουσιάζει ή αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντα του αναπληρώνεται από µέλος του Δ.Σ. που προτείνεται από αυτόν τον ίδιο και εγκρίνεται από το Δ.Σ.

Τα μέλη :

Τα μέλη (έφοροι) του Συλλόγου εκτελούν τις αποφάσεις του Δ. Σ. , όσον αφορά τα τμήματά τους, εισηγούνται τα προγράμματά τους και έχουν την εποπτεία τόσο της καλής εκτέλεσής τους, όσο και της εύρυθμης λειτουργίας των τμημάτων τους καθώς και της καλής χρήσης των υλικών που διαθέτουν. Κάθε Έφορος φροντίζει ακόμη: α) για την αγορά, προμήθεια, συντήρηση και γενικά για την διατήρηση του απαραιτήτου αθλητικού υλικού, για την διεξαγωγή των αγώνων, των προπονήσεων και των λοιπών εκδηλώσεων του Συλλόγου, β) για την τακτική προπόνηση των αθλητών, την άψογη συμπεριφορά τους στον αθλητικό χώρο και γενικά στην κοινωνία, για την πρόσληψη προπονητού και συνεργάζεται με αυτόν, για τον καταρτισμό της ομάδας, γ) σε συνεννόηση πάντοτε με το Δ.Σ., να απαγορεύει τη συμμετοχή των αθλητών στις προπονήσεις και στους αγώνες του Συλλόγου, εξαιτίας ανυπακοής τους και ανάρμοστης συμπεριφοράς τους, απέναντι σε τρίτους, στο Δ.Σ. στον Προπονητή κλπ. Σε περίπτωση που από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Πολιτείας ή της οικείας Ομοσπονδίας πιστοποιηθεί ότι αθλητής του Συλλόγου έχει παραβιάσει τους σχετικούς κανόνες περί φαρμακοδιέγερσης ή χρησιμοποιεί αντικανονικό αθλητικό εξοπλισμό, αποβάλλεται με απόφαση του Δ.Σ. από κάθε εκδήλωση του Συλλόγου και διαγράφεται από τα μητρώα αθλητών του. Η ίδια κύρωση της αποβολής από κάθε εκδήλωση του Συλλόγου επιβάλλεται σε οποιονδήποτε, αποδεδειγμένα εμπλεκόμενο στην ανωτέρω παράβαση, παράγοντα του Συλλόγου με οποιαδήποτε ιδιότητα (μέλους της διοίκησης, απλού μέλους ή προπονητή), χωρίς να αποκλείεται η δικαστική επιδίωξη εκ μέρους του Συλλόγου κάθε αξίωσης ή απαίτησης κατά παντός εμπλεκομένου λόγω της αγωνιστικής και ηθικής βλάβης που θα υποστεί ο Σύλλογος από την ως άνω αξιόποινη και αντιαθλητική συμπεριφορά τους. Απαραίτητη προϋπόθεση κάθε τυχόν τιμωρίας των ανωτέρω είναι η προηγουμένη κλήση τους σε απολογία και παροχή κάθε πληροφορίας, ισχυρισμού ή επεξήγησης υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίμηνο συνοπτική έκθεση προς το Δ. Σ. του Συλλόγου για τη δράση του τμήματός του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του. Τέλος κάθε Έφορος υποχρεούται να υποβάλλει ανά τρίμηνο συνοπτική έκθεση προς το Δ. Σ. του Συλλόγου για τη δράση του τμήματός του, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του. Όταν ο Έφορος τμήματος είναι απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από άλλον Σύμβουλο που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Σύλλογος τηρεί τα εξής θεωρημένα από το αρμόδιο όργανο βιβλία:

  • Μητρώου Μελών.
  • Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων.
  • Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Εσόδων – Εξόδων.
  • Περιουσιακών Στοιχείων.
  • Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

III. ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, συγχρόνως µε την εκλογή του Δ.Σ., για δύο (2) χρόνια και αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.
 2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει όταν έχει να εξετάσει κάποια υπόθεση και θεωρείται ότι έχει απαρτία, όταν στη συνεδρίαση παρευρίσκονται όλα τα µέλη του. Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας τακτικού µέλους αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό µέλος.
 3. Στην πρώτη συνεδρίαση, που συγκαλείται µε ευθύνη του µέλους που πλειοψήφησε, εκλέγεται από τα παρόντα τρία (3) µέλη ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ο οποίος διεξάγει τη σχετική αλληλογραφία και τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων, που καταχωρίζονται σε ιδιαίτερο βιβλίο και υπογράφονται από όλα τα µέλη.
 4. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου λαμβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή για τη λήψη απόφασης χρειάζονται δύο (2) ψήφοι.
 1. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο παραπέμπονται από το Δ.Σ. του Συλλόγου µε σχετική εισήγηση και ύστερα από ακρόαση του ενδιαφερομένου, για σοβαρές παραβάσεις του Καταστατικού, των κανονισμών του Συλλόγου και των σχετικών µε τον αθλητισμό νόμων, καθώς επίσης και για ανάρμοστη συμπεριφορά και µη σύμφωνη µε τους σκοπούς του νόμου, υποβολή ψευδών ατομικών στοιχείων ή απόκρυψή τους, υποβολή ψευδών στοιχείων δραστηριότητας και για ενέργειες ή παραλείψεις που ζημιώνουν τους σκοπούς, τα συμφέροντα και το κύρος του συλλόγου.
 2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, σύμφωνα µε την εισήγηση του ∆.Σ., αλλά και σύμφωνα µε τυχόν νέα στοιχεία που θα προκύψουν κατά την εξέταση μιας υπόθεσης, καλεί εγγράφως τα άτομα που υπέπεσαν σε παράπτωµα σε έγγραφη απολογία, που πρέπει να γίνει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, και αφού λάβει υπόψη του και τις τυχόν προφορικές τους εξηγήσεις προβαίνει στην επιβολή ή όχι ποινών, τις οποίες και γνωστοποιεί εγγράφως και πλήρως αιτιολογημένες στα άτομα που αφορούν στον Συλλόγου. Οι αιτιολογημένες αυτές αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο πρακτικών, το οποίο τηρείται από τον Γραμματέα του και κοινοποιούνται στο Δ.Σ.
 3. Οι ποινές που επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι: έγγραφη παρατήρηση, έγγραφη επίπληξη, προσωρινός αποκλεισμός από τα καταφύγια, τους αθλητικούς χώρους και τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου, εισήγηση για παραπομπή στην Επιτροπή Φιλάθλου Πνεύματος (Ε.ΦΙ.Π.) και διαγραφή, που υπόκειται στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

IV. Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των µελών του Δ.Σ. εκλέγεται και η Εξελεγκτική Επιτροπή για δύο (2) χρόνια από την Γ.Σ., η οποία αποτελείται από τρία (3) τακτικά µέλη και ένα (1) αναπληρωματικό.
 2. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί έλεγχο, όποτε το κρίνει απαραίτητο και οπωσδήποτε µία (1) φορά το χρόνο, σε κάθε λογής διαχειριστική (και µόνο) πράξη του Συλλόγου. Όλες οι διαχειριστικές πράξεις πρέπει να είναι καταχωρημένες στο βιβλίο πρακτικών, το οποίο υποχρεωτικά προσκομίζεται για έλεγχο.
 3. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει μέσα στον επόμενο από την εκλογή της μήνα, για να καθορίσει το πλαίσιο των ενεργειών της για την άσκηση του ελέγχου. Εκλέγει, επίσης, τον Πρόεδρό της, ο οποίος συγκαλεί τις συνεδριάσεις. Έκτακτα μπορεί να συνεδριάσει όσες φορές κριθεί απαραίτητο.
 4. Η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει έκθεση, που υπογράφουν όλα τα µέλη που διενήργησαν τον έλεγχο, για την οικονομική διαχείριση και κατάσταση του συλλόγου που καταχωρίζεται σε ιδιαίτερο βιβλίο και ακριβές αντίγραφό της υποβάλλεται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή τη διάλυση του Συλλόγου απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού αριθμού των ταμειακά εντάξει μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) αυτών για λήψη απόφασης. Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην πρόσκληση για σύγκλησή της. Η διάλυση του Συλλόγου γίνεται με απόφαση της Γ ενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Αυτόματα διαλύεται ο Σύλλογος, αν τα μέλη του μειώθηκαν σε ολιγότερα από τα είκοσι (20). Επίσης, μπορεί να διαλυθεί με δικαστική απόφαση, αν το ζητήσει το διοικητικό συμβούλιο ή το 1/5 των μελών του για τους εξής λόγους:

 1. αν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών του ή από άλλες αιτίες δεν είναι δυνατή η ανάδειξη διοίκησης ή γενικά η εξακολούθηση της λειτουργίας του Συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό.
 2. αν λόγω μακρόχρονης αδράνειας θεωρηθεί ότι ο σκοπός του σωματείου έχει εγκαταλειφθεί ή αν το σωματείο έχει παρεκτραπεί από τον αρχικό καταστατικό του σκοπό. Σε κάθε περίπτωση το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και άλλους λόγους διάλυσής του. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου, η περιουσία του περιέρχεται, σύμφωνα με τον νόμο, στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

Ο Σύλλογος είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και τις διατάξεις του νόμου 2725/1999 και τις τροποποιήσεις του, καθώς και με κάθε διάταξη νόμου που αφορά τα σωματεία και κυρίως, τα αθλητικά. Κάθε θέμα, το οποίο δεν προβλέπεται στο παρόν Καταστατικό και εφόσον δεν προβλέπεται ρητώς από την ισχύουσα περί αθλητικών σωματείων και αθλητισμού νομοθεσία, τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθώς και των σχετικών υφιστάμενων γενικών ή ειδικών κανονισμών, ρυθμίζεται από τις διατάξεις αυτές.

Ο Εσωτερικός Κανονισμός αποτελεί συμπλήρωμα του παρόντος Καταστατικού και καθορίζει την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων οργάνων και τμημάτων του Συλλόγου, την οργάνωση και διεξαγωγή των διαφόρων εκδηλώσεων (αθλητικών, αγωνιστικών κ.ά.) και τον τρόπο εκτέλεσης ορισμένων εργασιών της. Ειδικότερα ισχύουν τα κάτωθι: α) με τις προϋποθέσεις του νόμου 2725/1999 , όπως τροποποιημένος ισχύει και εν γένει της εκάστοτε ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας, ο Σύλλογος μπορεί να γίνει μέλος υπερκείμενης αθλητικής Οργάνωσης (Ενώσεως, Συνδέσμου, Ομοσπονδίας), με τους όρους που ορίζονται στο καταστατικό της, β) δεν επιτρέπεται η συμμετοχή του Συλλόγου ή των αθλητών του σε αγώνες που γίνονται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, αν αυτοί δεν είναι εγκεκριμένοι από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή τις αντίστοιχες διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες και γ) η κατά οποιονδήποτε τρόπο μερική ή ολική εκποίηση και αλλαγή χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του Συλλόγου απαγορεύεται. Κατ΄ εξαίρεση, αν οι παραπάνω εγκαταστάσεις δεν καλύπτουν ή δεν εξυπηρετούν πλέον τις αγωνιστικές ανάγκες του Συλλόγου ή υφίσταται άφευκτη ανάγκη, επιτρέπεται η εκποίησή τους για την κατασκευή ή απόκτηση νέων που πληρούν τις ανάγκες του ή η αλλαγή χρήσης. Αποκλειστικά αρμόδιο να βεβαιώσει τα ανωτέρω καθίσταται το κατ΄ άρθρο 825 ΚΠολΔ αρμόδιο δικαστήριο. Η αίτηση υποβάλλεται από τη διοίκηση του Συλλόγου, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση να συντάξει και να φέρει για έγκριση ή τροποποίηση από Γενική Συνέλευση τα κεφάλαια του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συλλόγου.

 1. Ο Σύλλογος, εφόσον καλλιεργεί ομαδικό άθλημα και συμμετέχει σε πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών και σε τοπικό πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας ή καλλιεργεί ατομικό άθλημα και έχει αθλητές στη δύναμή του ηλικίας κάτω των 18 ετών, υποχρεούται να απασχολεί Προπονητή.
 2. Η άσκηση του επαγγέλματος του Προπονητή επιτρέπεται μόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας κοινοποιείται στην οικεία αθλητική ομοσπονδία, η οποία τηρεί μητρώο Προπονητών για κάθε κλάδο άθλησης, καθώς και στον οικείο σύνδεσμο ή ομοσπονδία προπονητών.
 3. Κάθε Προπονητής συμβάλλεται υποχρεωτικά εγγράφως με το Σύλλογο, στο οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του με πλήρη, μερική ή περιοδική απασχόληση εξαρτημένης εργασίας ή παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Η σχετική σύμβαση, για να είναι έγκυρη, απαιτείται να κατατεθεί και να θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 4. Όποιος κατέχει άδεια άσκησης του επαγγέλματος προπονητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορεί να διατηρεί την αθλητική ιδιότητα και να αγωνίζεται σε επίσημους αγώνες του αθλήματος για το οποίο κατέχει άδεια άσκησης επαγγέλματος, εκτός αν έχει καταθέσει την άδειά του στην οικεία αθλητική ομοσπονδία.
 5. Για την σύναψη, εφαρμογή και λύση σύμβασης του σωματείου με προπονητή εφαρμόζεται η εκάστοτε ισχύουσα αθλητική και αστική νομοθεσία.

Το παρόν Καταστατικό του συλλόγου τροποποιημένο και κωδικοποιημένο για την μετατροπή του Συλλόγου σε Αθλητικό Σωματείο απότελείται από τριάντα έξι (36) άρθρα, συζητήθηκε, εγκρίθηκε και ψηφίστηκε τόσο κατά άρθρο όσο και στο σύνολο του, από την Γενική ειδική Γενική Συνέλευση της 8ης Φεβρουαρίου 2020

 

Το παρόν μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 3/2021 Διάταξη Αναγνώρισης Σωματείου του Ειρηνοδικείου Κέρκυρας ( εκούσια δικαιοδοσία), με την οποία εγκριθηκαν οι τροποποιήσεις αυτού και τη νόμιμη προδικασία, καταχωρήθηκε στο βιβλίο Καταχωρήσεως Σωματείων του Πρωτοδικείου Κέρκυρας στις 12 Φεβρουαρίου 2021 με αριθμό μητρώου 1442

Κέρκυρα 12 – 2 – 2021